logo

THOMASCOTT - Thomas Scott (India) Limited

Signal Details Date Price
MACD Bullish CrossoverMACD Bullish Crossover08-Nov-20194.65
Candlestick PatternGravestone Doji11-Nov-20194.75
Volume BreakoutVolume spike- 4.7x11-Nov-20194.75
Volume BreakoutVolume spike- 4.6x14-Nov-20194.95
Bullish DMI CrossoverDMI Bullish Crossover20-Nov-20195.55
Bearish DMI CrossoverDMI Bearish Crossover21-Nov-20195.3